آروین رز
Home
مطالب
 
 
لیست محصولات
سطح ساده تک کاربرهسطح ساده تک کاربره
قیمت: ٠ ریال
 
تک کاربره-تعریف یک انبار و یک صندوق-امکان صدور فاکتور خرید،فروش، برگشت از خرید و فروش-سیستم مدیریت چک ها-گزارش جامع سود و زیان-مطابق با کلیه استانداردهای امور مالیاتی

سطح حرفه ای دو کاربرهسطح حرفه ای دو کاربره
قیمت: ٠ ریال
 
دو کاربره-امکان تعریف بی نهایت انبار و صندوق- امکان صدور فاکتور خرید ،فروش،خدمات،ضایعات و مصرف ،برگشت از خرید و فروش-امکان صدور فیش فروش صندوق-سیستم مدیریت چک ها-سیستم قسط بندی و فروش اقساطی-سیستم حضورو غیاب پرسنل-امکان تعریف بازاریاب -سیستم چاپ بارکد-هماهنگ با کیله پرینترها و پرینترهای حرارتی- مطابق با کلیه استانداردهای امور مالیاتی

سطح تولیدی سه کاربرهسطح تولیدی سه کاربره
قیمت: ٠ ریال
 
سه کاربره-امکان تعریف بی نهایت انبار و صندوق- امکان صدور فاکتور خرید ،فروش،خدمات،ضایعات و مصرف ،برگشت از خرید و فروش-سیستم تولیدو محاسبه قیمت تمام شده محصول -سیستم مدیریت چک ها- سیستم چاپ بارکد- سیستم حضورو غیاب پرسنل-امکان تعریف بازاریاب -هماهنگ با کیله پرینترها و پرینترهای حرارتی- مطابق با کلیه استانداردهای امور مالیاتی

ویژه آهن فروشان دو کاربرهویژه آهن فروشان دو کاربره
قیمت: ٠ ریال
 
دو کاربره-امکان تعریف بی نهایت انبار و صندوق- امکان صدور فاکتور خرید ،فروش،خدمات،ضایعات و مصرف ،برگشت از خرید و فروش- ثبت اجناس ارسالی و یا امانی –گزارش وزن جوشکاری -سیستم مدیریت چک ها-سیستم قسط بندی و فروش اقساطی-- سیستم حضورو غیاب پرسنل-امکان تعریف بازاریاب -سیستم چاپ بارکد-هماهنگ با کیله پرینترها و پرینترهای حرارتی- مطابق با کلیه استانداردهای امور مالیاتی